Attention

Zastrzeżenie prawne: Ten tekst jest tłumaczeniem wykonanym przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Angielska wersja dokumentu Terms of Use jest prawnie wiążąca i w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub konfliktów, wersja angielska będzie rozstrzygająca. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości i błędy w tłumaczeniu. 

 

Warunki korzystania 

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2023 r 

Animaccord Ltd („ Firma ”) udostępnia do użytku tę witrynę https://mashabear.com („ Witryna internetowa ”) i jej zawartość, w tym wszelkie informacje, teksty, grafiki, oprogramowanie i usługi, zgodnie z warunkami i warunkami określonymi w tym dokumencie („ Warunki korzystania ”). 

Witryny prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania . Korzystając z Serwisu oświadczasz, że akceptujesz niniejszy Regulamin i zobowiązujesz się go przestrzegać. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, NIE korzystaj z tej Witryny. 

Spółka jest upoważniona do zmiany Warunków Korzystania w dowolnym momencie, przy czym zmienione Warunki Korzystania obowiązują od chwili ich opublikowania na tej stronie internetowej. Sprawdź najnowsze Warunki korzystania, aby upewnić się, że znasz wszystkie zasady i warunki regulujące korzystanie z tej Witryny. 

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji Treści Strony internetowej lub jej formatu w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do tej Witryny z dowolnego powodu, według własnego uznania. 

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO TREŚCI 

„ Zawartość ” odnosi się do całego oprogramowania (w tym między innymi wszystkich tytułów i kodu komputerowego), koncepcji, profili postaci, obrazów, dźwięków, efektów audiowizualnych, kont, wszelkich przedmiotów wirtualnych i materiałów wyprodukowanych przez Spółkę i/lub otrzymanych lub udostępniane podczas korzystania z Serwisu. O ile wyraźnie nie określono inaczej na piśmie, rozumiesz i zgadzasz się, że cała Treść jest własnością, jest kontrolowana i/lub licencjonowana przez Firmę. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania całej Treści w dowolnym celu, w tym między innymi do celów komercyjnych i/lub promocyjnych, bez ograniczeń lub rekompensaty. Cała Treść jest chroniona prawami autorskimi Republiki Cypryjskiej, chroniąc ją przed nieuprawnionym użyciem. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa własności do Witryny i z nią związane. Niedozwolone jest kopiowanie, redystrybucja, publikowanie, tworzenie jakichkolwiek dzieł pochodnych lub wykorzystywanie w inny sposób naszej Treści lub jakiejkolwiek jej części z naruszeniem praw własności intelektualnej Spółki i/lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. Loga, tytuły i wszystkie powiązane znaki i elementy Spółki nie mogą być wykorzystywane bez jej uprzedniej pisemnej zgody. 

Jeśli uzna się, że zachowałeś jakiekolwiek prawo, tytuł lub udział w naszej Treści lub jakiejkolwiek części naszej Treści, wyrażasz zgodę i niniejszym cedujesz wyłącznie na Spółkę wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w takich Treści lub jakiejkolwiek części takiej Treści bez dodatkowego wynagrodzenia i na zawsze, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli z jakiegokolwiek powodu taka cesja jest nieskuteczna w świetle obowiązującego prawa, niniejszym udzielasz Spółce jedynej, wyłącznej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, zbywalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na reprodukcję, modyfikowanie, tworzenie jakichkolwiek dzieł pochodnych, publikowanie, rozpowszechnianie sprzedawać, przekazywać, transmitować, wyświetlać publicznie, wykorzystywać i praktykować taką Treść lub jakąkolwiek część takiej Treści, a także włączać ją do innych dzieł w jakiejkolwiek formie, mediach lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw osobistych lub praw do wizerunku lub prywatności, jakie możesz mieć w związku z taką Treścią. 

Według naszego uznania przedstawiciele Firmy lub technologia mogą monitorować określone Treści w Witrynie, chociaż nie może i nie zobowiązuje się do monitorowania całej Treści. Możemy edytować, odmówić opublikowania lub usunąć dowolną Treść, która zostanie uznana za niestosowną lub naruszającą niniejsze Warunki użytkowania lub ducha niniejszych Warunków użytkowania, według naszego wyłącznego uznania. 

Prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności pokazane w Treściach (w tym między innymi oprogramowanie, usługi, tekst, grafika i logo) są zastrzeżone na rzecz Spółki i chronione międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego. Zgadzasz się nie kopiować, ponownie publikować, modyfikować, pobierać, rozpowszechniać, udzielać licencji, sublicencji, inżynierii wstecznej ani tworzyć produktów pochodnych w oparciu o Stronę internetową, jej oprogramowanie lub usługi, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie. O ile nie określono inaczej, Treść opublikowana w tej Witrynie może być powielana lub rozpowszechniana w niezmodyfikowanej formie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Wszelkie inne wykorzystanie Treści, w tym między innymi dystrybucja, reprodukcja, modyfikacja, wyświetlanie lub transmisja, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jest surowo zabronione. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zostaną zachowane na wszystkich reprodukcjach. 

Spółka zrzeka się wszelkich praw własności do swoich praw własności intelektualnej innych niż własne. Odniesienia do usług i oprogramowania stron trzecich są podawane przez Firmę „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. 

PRZEDMIOTY WIRTUALNE 

W Serwisie mogą znajdować się elementy wirtualne („Przedmioty wirtualne”). Wirtualnych przedmiotów nie można w żaden sposób wymieniać z nami ani z nikim innym na prawdziwe pieniądze, towary, inne przedmioty lub usługi o wartości pieniężnej. Przenoszenie Przedmiotów Wirtualnych poza Stronę jest surowo zabronione, co oznacza, że nie można kupować ani sprzedawać Przedmiotów Wirtualnych za prawdziwe pieniądze ani w inny sposób wymieniać Przedmiotów Wirtualnych na przedmioty wartościowe poza Stroną. 

Należy pamiętać, że kupujesz jedynie ograniczoną, odwołalną i niezbywalną licencję na korzystanie z Wirtualnych Przedmiotów w Witrynie i potwierdzasz, że nie jesteś ich właścicielem. W przypadku, gdy Twoje konto zostanie ograniczone, zamknięte, zawieszone, zmodyfikowane lub usunięte z jakiegokolwiek powodu, według wyłącznego uznania Spółki, lub jeśli Spółka zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej, utracisz wszelkie zdobyte Wirtualne Przedmioty. Firma ma absolutne prawo do zarządzania, regulowania, kontrolowania, modyfikowania i/lub eliminowania Przedmiotów Wirtualnych według własnego uznania i według własnego uznania, a Firma nie jest zobowiązana do rekompensowania Tobie ani nikomu innemu jakichkolwiek wynikających z tego strat. 

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 

Oprogramowanie tej witryny internetowej jest dziełem Spółki chronionym prawem autorskim. Nie wolno Ci używać, kopiować, ponownie publikować, pobierać, modyfikować, rozpowszechniać, licencjonować, udzielać podlicencji, dekompilować, deasemblować, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie oprogramowania lub innych produktów, usług lub procesów dostępnych za pośrednictwem Witryny ani przeprowadzać inżynierii wstecznej. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, przesyłać ani próbować przesyłać lub przesyłać za pośrednictwem Witryny wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków ani żadnego innego złośliwego lub inwazyjnego kodu. 

Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”. Firma zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej i przydatności do jakichkolwiek celów w odniesieniu do oprogramowania. Przyjmujesz na siebie całe ryzyko związane z używaniem oprogramowania. 

Rozumiesz, że wprowadzenie przez Spółkę różnych technologii może nie być spójne na wszystkich platformach i że wydajność i niektóre oferowane przez nas funkcje mogą się różnić w zależności od Twojego urządzenia i innego sprzętu. 

Firma udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z naszego oprogramowania. Nie możesz używać oprogramowania Spółki do celów innych niż opisane w udzielonej Ci licencji. Wszelkie nielegalne wykorzystanie naszego oprogramowania odbywa się wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. 

GWARANCJE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

WSZYSTKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE I TREŚCI OFEROWANE W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”. FIRMA NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.in. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. 

FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TREŚCI, KOLEJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI SWOICH INFORMACJI I OPROGRAMOWANIA. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE INFORMACJE, TREŚĆ LUB OPROGRAMOWANIE BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ŻE JAKIEKOLWIEK WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. 

FIRMA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU LUB TREŚCI, DO KTÓRYCH ODWOŁAJĄ SIĘ LUB DO KTÓRYCH ŁĄCZĄ SIĘ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. 

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, KARNE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE (W TYM M.in. WYNIKAJĄCE Z UTRATY BIZNESU, DANYCH LUB DOCHODÓW; POLEGAŃ NA PRZEDSTAWIONYCH MATERIAŁACH) ; OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB WYKONYWANIA INFORMACJI SPÓŁKI LUB W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM LUB WYKONYWANIEM INFORMACJI FIRMY) NIEZALEŻNIE OD CZY FIRMA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 

A KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA LUB TREŚCI OFEROWANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ODBYWA SIĘ NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO I JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU TWOJEGO URZĄDZENIA, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKICH DZIAŁAŃ. 

LINKI DO STRON STRON TRZECICH I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Niniejsza Witryna może zapewniać dostęp do informacji, produktów, mediów społecznościowych lub usług oferowanych na stronach internetowych, które są własnością innych firm lub są przez nie obsługiwane („Strony internetowe stron trzecich”). Dostęp ten zapewniamy za pomocą hiperłączy, które automatycznie przenoszą Cię z Witryny na witrynę strony trzeciej. 

Chociaż Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci przydatne i godne zaufania zasoby, nie może popierać, zatwierdzać ani gwarantować informacji, produktów, usług ani rekomendacji udostępnianych na stronie internetowej strony trzeciej. Ponieważ Firma może nie zawsze wiedzieć, kiedy informacje w witrynie, do której prowadzą linki, ulegają zmianie, Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność witryn internetowych osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia łącza na jej stronach internetowych, ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie produktów lub usług reklamowanych lub udostępnianych na tych stronach, do których prowadzą linki. 

Firma oferuje linki w stanie takim, w jakim są. Kiedy odwiedzasz witrynę internetową osoby trzeciej, korzystając z łącza znajdującego się w Witrynie, nie będziesz już chroniony przez politykę prywatności ani praktyki bezpieczeństwa Firmy. Praktyki gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych w witrynie, do której prowadzi link, mogą różnić się od praktyk stosowanych w Witrynie internetowej Spółki. Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności i praktykami bezpieczeństwa stron, do których prowadzą linki. 

POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA 

Może być konieczne zarejestrowanie konta („ Konto ”) w Witrynie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość, zrozumienie i przestrzeganie zasad postępowania użytkownika określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. Zasady postępowania użytkowników nie są wyczerpujące i Spółka zastrzega sobie prawo do określenia, które zachowanie zostanie uznane za niezgodne z duchem niniejszego Regulaminu oraz do podjęcia środków dyscyplinarnych, w tym do zamknięcia i usunięcia Konta, zabraniając użytkownikowi korzystania Serwisu w całości lub w części. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli Firma stwierdzi, według własnego uznania, że naruszyłeś zasady postępowania użytkownika określone w niniejszych Warunkach użytkowania, możesz utracić dostęp do Witryny i/lub Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia działań co może obejmować zamknięcie Konta i uniemożliwienie korzystania z Usługi w całości lub w części. 

Zgadzasz się, że nie będziesz: 

  • przesyłać ani publikować żadnych treści ani używać języka uznanego za obraźliwy według wyłącznego uznania Spółki, w tym między innymi treści lub języka, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub rasistowskim , etnicznie lub w inny sposób budzący zastrzeżenia, ani nie wolno Ci pisać błędów ortograficznych ani używać alternatywnej pisowni w celu obejścia lub próby obejścia ograniczeń dotyczących treści i języka wymienionych powyżej, 
  • naruszać prawa umowne, osobiste, własność intelektualną lub inne prawa którejkolwiek ze stron lub promować lub stanowić nielegalną działalność, 
  • niewłaściwego korzystania z usług wsparcia Spółki, w tym między innymi składania fałszywych raportów na temat nadużyć lub niewłaściwego postępowania którejkolwiek ze stron, 
  • wyłączać, ingerować lub obchodzić jakąkolwiek funkcję bezpieczeństwa Witryny lub jakąkolwiek funkcję ograniczającą lub wymuszającą ograniczenia w korzystaniu lub dostępie do Witryny lub Treści, 
  • sprzedawać Treści lub jakąkolwiek ich część, w tym między innymi Przedmioty Wirtualne, konta użytkowników i/lub dostęp do kont użytkowników jakiejkolwiek stronie w zamian za prawdziwą walutę lub przedmioty i/lub usługi o wartości pieniężnej, 
  • angażować się w oszukiwanie lub jakąkolwiek inną oszukańczą działalność uznaną przez Spółkę za sprzeczną z duchem Strony internetowej, 
  • używać lub brać udział w użytkowaniu nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, którego zadaniem jest modyfikacja lub ingerencja w Serwis, 
  • publikować i/lub udostępniać publicznie w Serwisie jakichkolwiek danych osobowych innych użytkowników bez wyraźnej pisemnej zgody tego użytkownika, chociaż użytkownicy mogą przekazywać własne dane osobowe, 
  • kupować, sprzedawać, wynajmować lub oddawać swoje Konto, tworzyć Konto przy użyciu fałszywej tożsamości lub informacji lub w imieniu osoby innej niż Ty, 
  • korzystać ze swojego Konta w celach komercyjnych, w tym między innymi w celach reklamowych, nagabywania lub przesyłania jakichkolwiek reklam komercyjnych. 

NIELETNI 

Aby uzyskać dostęp do Usługi i/lub z niej korzystać, musisz mieć ukończone 13 lat. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat, zalecamy uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego przed uzyskaniem dostępu do Usługi i/lub korzystaniem z niej. 

ZAKOŃCZENIE 

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań, które mogą obejmować zamknięcie Twojego konta i zakazanie Ci korzystania z Serwisu w całości lub w części (w tym między innymi usunięcie konta) w dowolnym momencie, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że naruszyłeś lub naruszyłeś którykolwiek z tych terminów. W przypadku zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta nie będziesz mieć dalszego dostępu do swojego konta i/lub jakiejkolwiek powiązanej z nim Treści. 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie spory z nimi związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej. 

ROZDZIELNOŚĆ 

Ty i Spółka zgadzacie się, że jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków jest lub stanie się, w całości lub w części, nieważna lub niewykonalna na mocy jakiegokolwiek obowiązującego lokalnego prawa lub sądu, należy ją uznać za oddzieloną od niniejszych warunków w zakresie jej nieważności lub niewykonalności, a pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy. 

ZASADY DODATKOWE 

Dodatkowe zasady dotyczące określonych usług (w tym między innymi forów, konkursów lub programów lojalnościowych) mogą zostać wydane przez Firmę. Twoje prawo do korzystania z takich usług podlega odpowiednim zasadom i niniejszym Warunkom użytkowania. 

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA LUB TREŚCI JEST POTWIERDZENIEM, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, ROZUMIESZ GO I ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ JEGO WARUNKÓW. 

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@mashabear.com. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności ( https://mashabear.com/privacypolicy ).