Attention

Juridische disclaimer: deze tekst is een vertaling gemaakt met behulp van de modernste technologie. De Engelse versie van het document Terms of Use is juridisch bindend en in geval van discrepanties of conflicten prevaleert deze Engelse versie. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten in de vertaling. 

 

Gebruiksvoorwaarden 

Laatst bijgewerkt op 11 november 2023 

Animaccord Ltd (het “ Bedrijf ”) stelt deze website https://mashabear.com (de “ Website ” ) en de inhoud ervan, inclusief alle informatie, tekst, afbeeldingen, software en diensten, beschikbaar voor uw gebruik, onderworpen aan de voorwaarden en voorwaarden uiteengezet in dit document (de " Gebruiksvoorwaarden "). 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt . Door de Website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Uw gebruik van de Website houdt in dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, die van kracht worden op de datum waarop u de Website begint te gebruiken. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze website dan NIET. 

Het Bedrijf is bevoegd om de Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht worden zodra ze op deze website worden gepubliceerd. Controleer de meest recente Gebruiksvoorwaarden om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle algemene voorwaarden die uw gebruik van deze Website regelen. 

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen of de inhoud van de website of het format daarvan aan te passen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot deze Website om welke reden dan ook te beëindigen of te beperken. 

AUTEURSRECHT EN RECHTEN OP INHOUD 

“ Inhoud ” verwijst naar alle software (inclusief maar niet beperkt tot alle titels en computercode), concepten, karakterprofielen, afbeeldingen, geluiden, audiovisuele effecten, accounts, alle virtuele items en materiaal geproduceerd door het Bedrijf en/of ontvangen of beschikbaar gesteld tijdens het gebruik van de Website. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat alle inhoud eigendom is van, wordt beheerd en/of in licentie wordt gegeven door het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot al het commerciële en/of promotionele gebruik, zonder beperking door u of compensatie. Alle inhoud valt onder het auteursrecht van de Republiek Cyprus en beschermt deze tegen ongeoorloofd gebruik. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor, inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op en met betrekking tot de Website. Het is u niet toegestaan om onze inhoud of enig deel van onze inhoud te kopiëren, opnieuw te distribueren, te publiceren, er afgeleide werken van te maken of anderszins te exploiteren in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf en/of enige andere derde partij. De logo's, titels en alle gerelateerde karakters en elementen van het Bedrijf mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Als u wordt geacht enig recht op, titel van of belang in onze inhoud of enig deel van onze inhoud te hebben behouden, gaat u ermee akkoord en draagt u hierbij uitsluitend en exclusief al uw rechten op, titels van en belangen in dergelijke zaken over aan het Bedrijf. Inhoud of enig deel van dergelijke Inhoud zonder aanvullende overweging en voor altijd onder alle toepasselijke wetten. Als een dergelijke overdracht om welke reden dan ook niet van kracht is onder de toepasselijke wetgeving, verleent u hierbij het Bedrijf de enige, exclusieve, onherroepelijke, sublicentieerbare, overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om te reproduceren, wijzigen, afgeleid werk ervan te maken, te publiceren, te distribueren dergelijke inhoud of enig deel van dergelijke inhoud te verkopen, over te dragen, door te geven, publiekelijk weer te geven, te gebruiken en in praktijk te brengen, en deze op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu bekend of later ontwikkeld is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u er hierbij mee in afstand te doen van alle morele rechten of publiciteits- of privacyrechten die u mogelijk heeft op dergelijke inhoud. 

Naar eigen goeddunken kunnen de vertegenwoordigers of technologie van het Bedrijf bepaalde inhoud op de website controleren, hoewel het bedrijf niet in staat is en geen enkele belofte doet om alle inhoud te controleren. We kunnen naar eigen goeddunken inhoud bewerken, weigeren te plaatsen of verwijderen die als aanstootgevend wordt beschouwd of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of de geest van deze gebruiksvoorwaarden. 

Auteursrechten, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten die in de inhoud worden weergegeven (inclusief, maar niet beperkt tot, software, services, tekst, afbeeldingen en logo's) zijn voorbehouden aan het bedrijf en worden beschermd door internationale auteursrechtwetten. U stemt ermee in de Website, de software of de diensten ervan niet te kopiëren, opnieuw te publiceren, te wijzigen, te downloaden, te distribueren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, aan reverse-engineering te onderwerpen of er afgeleide producten van te maken, behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan. Tenzij anders bepaald, mag de op deze website gepubliceerde inhoud uitsluitend in ongewijzigde vorm worden gereproduceerd of gedistribueerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot distributie, reproductie, wijziging, weergave of verzending, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, is ten strengste verboden. Alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen blijven op alle reproducties behouden. 

Het bedrijf doet afstand van alle eigendomsbelangen in zijn intellectuele eigendomsrechten, anders dan die van hemzelf. Verwijzingen naar diensten en software van derden worden door het Bedrijf gegeven "AS IS", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. 

VIRTUELE ITEMS 

De Website kan virtuele items bevatten (“Virtuele Items”). Virtuele items kunnen op geen enkele manier bij ons of iemand anders worden ingewisseld voor echt geld, goederen, andere items of diensten met een geldelijke waarde. Het overdragen van virtuele items buiten de website is ten strengste verboden, wat betekent dat u geen virtuele items voor echt geld mag kopen of verkopen of op een andere manier virtuele items mag inruilen voor items van waarde buiten de website. 

Houd er rekening mee dat u slechts een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare licentie koopt om virtuele items op de website te gebruiken, en dat u ermee akkoord gaat dat u deze niet bezit. In het geval dat uw account om welke reden dan ook wordt beperkt, beëindigd, opgeschort, gewijzigd of verwijderd, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, of als het Bedrijf de Website beëindigt, verliest u alle verdiende Virtuele Items. Het Bedrijf heeft het absolute recht om virtuele items naar eigen inzicht en naar eigen goeddunken te beheren, reguleren, controleren, wijzigen en/of elimineren, en het Bedrijf is niet verplicht om u of iemand anders te compenseren voor eventuele daaruit voortvloeiende verliezen. 

GEBRUIK VAN DE SOFTWARE 

De software van deze website is het auteursrechtelijk beschermde werk van het bedrijf. U mag de software of andere producten, diensten of processen die toegankelijk zijn via de Website niet gebruiken, kopiëren, opnieuw publiceren, downloaden, wijzigen, distribueren, licentiëren, in sublicentie geven, decompileren, demonteren, er een afgeleid werk van maken, of er reverse-engineering op toepassen. U erkent ook en gaat ermee akkoord dat u geen virussen, adware, spyware, wormen of enige andere kwaadaardige of invasieve code zult verzenden, uploaden of proberen te verzenden of uploaden via de website. 

De software wordt "AS IS" geleverd. Het Bedrijf wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor welk doel dan ook met betrekking tot de software. U draagt het volledige risico van het gebruik van de software. 

U begrijpt dat de introductie door het Bedrijf van verschillende technologieën mogelijk niet consistent is op alle platforms en dat de prestaties en sommige door ons aangeboden functies kunnen variëren, afhankelijk van uw apparaat en andere apparatuur. 

Het Bedrijf verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om onze software te gebruiken. U mag de bedrijfssoftware niet gebruiken voor enig ander doel dan beschreven in de aan u verleende licentie. Elk illegaal gebruik van onze software is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. 

GARANTIES EN DISCLAIMERS 

ALLE INFORMATIE, SOFTWARE EN INHOUD DIE OP DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN, WORDEN GELEVERD "AS IS". HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. 

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE, VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD, VOLGORDE, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HAAR INFORMATIE, SOFTWARE. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE, VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INFORMATIE, INHOUD OF DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. 

HET BEDRIJF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DE INFORMATIE, SOFTWARE OF INHOUD waarnaar wordt verwezen of waarnaar op deze website wordt gelinkt. 

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, PUNITIES, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN VERLIES VAN BEDRIJVEN, GEGEVENS OF INKOMSTEN; VERTROUWEN OP DE GEPRESENTEERDE MATERIALEN VERTRAGINGEN OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN BEDRIJFSINFORMATIE), ONGEACHT OF HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

EN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE OF INHOUD DIE OP DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN, GEBEURT NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE SCHADE AAN UW APPARAATSYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE ACTIVITEITEN. 

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN EN SOCIALE MEDIA 

Deze website kan toegang bieden tot informatie, producten, sociale media of diensten die worden aangeboden op websites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere bedrijven (“websites van derden”). Wij bieden deze toegang door het gebruik van hyperlinks die u automatisch van de website naar de website van derden brengen. 

Hoewel het bedrijf zijn best doet om u te voorzien van nuttige, betrouwbare bronnen, kan het bedrijf de informatie, producten, diensten of aanbevelingen die op een website van derden worden aangeboden, niet onderschrijven, goedkeuren of garanderen. Omdat het Bedrijf mogelijk niet altijd weet wanneer informatie op een gelinkte site verandert, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van websites van derden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van een link op zijn websites, noch zal het aansprakelijk zijn voor het falen van producten of diensten die op deze gelinkte sites worden geadverteerd of aangeboden. 

Het bedrijf biedt u links aan op een ‘as is’-basis. Wanneer u een website van derden bezoekt via een link op een website, wordt u niet langer beschermd door het privacybeleid of de beveiligingspraktijken van het bedrijf. De gegevensverzameling, het gebruik en de beschermingspraktijken van de gelinkte site kunnen verschillen van de praktijken van de Bedrijfswebsite. U dient vertrouwd te raken met het privacybeleid en de beveiligingspraktijken van de gelinkte websites. 

GEBRUIKERSGEDRAG 

Account ”) op de Website moet registreren . U bent volledig verantwoordelijk voor het kennen, begrijpen en naleven van de gedragsregels voor gebruikers die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet. De gedragsregels voor gebruikers zijn niet uitputtend en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om te bepalen welk gedrag wordt beschouwd als in strijd met de geest van deze Gebruiksvoorwaarden en om disciplinaire maatregelen te nemen, waaronder de beëindiging en verwijdering van het Account, waarbij een gebruiker wordt verboden gebruik te maken van de Website geheel of gedeeltelijk. U erkent en gaat ermee akkoord dat als het Bedrijf, naar eigen goeddunken, vaststelt dat u de regels voor gebruikersgedrag zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, u mogelijk geen toegang meer heeft tot de Website en/of dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om actie te ondernemen. , wat inhoudt dat u uw account kunt beëindigen en u kunt verbieden de Dienst geheel of gedeeltelijk te gebruiken. 

U gaat ermee akkoord dat u niet: 

  • het verzenden of plaatsen van inhoud of het gebruiken van taal die naar eigen goeddunken van het Bedrijf als aanstootgevend wordt beschouwd, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud of taal die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk, seksueel expliciet of racistisch is , etnisch of anderszins aanstootgevend, noch mag u een spelfout maken of een alternatieve spelling gebruiken om de hierboven genoemde inhouds- en taalbeperkingen te omzeilen of proberen te omzeilen, 
  • de contractuele, persoonlijke, intellectuele eigendoms- of andere rechten van een partij schendt, of illegale activiteiten promoot of vormt, 
  • ongepast gebruik maken van de ondersteunende diensten van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van valse meldingen van misbruik of wangedrag door welke partij dan ook, 
  • het uitschakelen, verstoren of omzeilen van een beveiligingsfunctie van de Website of een functie die beperkingen op het gebruik van of de toegang tot de Website of de Inhoud beperkt of afdwingt, 
  • de Inhoud of een deel daarvan, inclusief maar niet beperkt tot virtuele items, gebruikersaccounts en/of toegang tot gebruikersaccounts, verkopen aan welke partij dan ook in ruil voor echte valuta of items en/of diensten met een geldwaarde, 
  • zich bezighouden met bedrog of enige andere frauduleuze activiteit die naar het oordeel van het Bedrijf in strijd is met de geest van de Website, 
  • gebruik maken van of deelnemen aan het gebruik van ongeautoriseerde software van derden die is ontworpen om de Website te wijzigen of te verstoren, 
  • persoonlijke informatie van andere gebruikers op de website plaatsen en/of beschikbaar maken voor het publiek zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die gebruiker, hoewel gebruikers hun eigen persoonlijke informatie mogen communiceren, 
  • uw account kopen, verkopen, verhuren of weggeven, een account aanmaken met behulp van een valse identiteit of informatie, of namens iemand anders dan uzelf, 
  • uw account gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reclame, of uitnodiging tot of verzending van commerciële advertenties. 

MINDERJARIGEN 

U moet ten minste 13 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Dienst. Als u minderjarig bent en ouder dan 13 jaar, raden wij u aan toestemming te vragen aan een ouder of wettelijke voogd voordat u de Dienst bezoekt en/of gebruikt. 

BEËINDIGING 

We behouden ons het recht voor om op elk moment actie te ondernemen, waaronder het beëindigen van uw account en het verbieden van het gebruik van de Website geheel of gedeeltelijk (inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van uw account), als we redelijkerwijs van mening zijn dat u de regels heeft geschonden of geschonden. een van deze voorwaarden. In het geval dat wij uw account opschorten of beëindigen, heeft u geen toegang meer tot uw account en/of de daaraan gekoppelde inhoud. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daarmee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Cyprus. 

SCEELBAARHEID 

U en het Bedrijf komen overeen dat als enig deel van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is onder toepasselijke lokale wetten of rechtbanken, dit geacht wordt te zijn gescheiden van deze voorwaarden voor zover de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid ervan bedraagt, en de rest van de voorwaarden blijven volledig van kracht. 

AANVULLENDE BELEID 

Aanvullend beleid met betrekking tot specifieke diensten (inclusief maar niet beperkt tot forums, wedstrijden of loyaliteitsprogramma's) kan door het Bedrijf worden uitgevaardigd. Uw recht om dergelijke diensten te gebruiken is onderworpen aan het relevante beleid en deze Gebruiksvoorwaarden. 

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DOOR UW GEBRUIK VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE OF INHOUD ERKENT DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN DAARVAN. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via dpo@mashabear.com. Zie ook ons privacybeleid ( https://mashabear.com/privacypolicy ).